BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2235/BNN-KH
V/v: Thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP năm 2011

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Chủ đầu tư

Theo báo cáo củaKho bạc nhà nước Trung ương về tổng hợp tình hình thực hiện và kết quả giảingân các dự án đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 (tính đến hết ngày31/3/2011) - tỷ lệ (%) vốn thanh toán so với kế hoạch năm như sau:

Cả nước: 33,7%

Trong đó:

1. Trung ương:45,6%

- BộNN&PTNT: 27,6%

- Bộ GTVT:54,1%

2. Địa phương:23,5%

Như vậy, tỷ lệgiải ngân của Bộ Nông nghiệp và PTNT hiện nay thấp hơn so với tỷ lệ giải ngânchung của cả nước và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ giải ngân chung của các Bộ,ngành Trung ương. Ngoài một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao (trên 50%), các dựán còn lại đều có tỷ lệ giải ngân thấp (trong đó có một số dự án tỷ lệ giảingân hiện vẫn là 0%).

Trong điều kiệnnguồn vốn của Bộ được giao năm thấp hơn nhiều so với nhu cầu (nhiều công trìnhhoàn thành, công trình chặn dòng vượt lũ đang thiếu vốn). Tuy nhiên, với kếtquả giải ngân như trên thì việc đề nghị bổ sung thêm vốn là rất khó được chấpthuận.

Trước tình hìnhtrên, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo việc thực hiện và giải ngânkhối lượng hoàn thành. Căn cứ vào kết quả giải ngân các dự án (theo số liệu củaKho bạc nhà nước Trung ương), Bộ sẽ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án có tỷlệ giải ngân thấp cho các dự án có tỷ lệ giải ngân cao (có nhu cầu bổ sungvốn)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- TCTL, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Hữu Vân