TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Clasquin Việt Nam
Đ/chỉ: Lầu 7, tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0306382892

Trả lời văn bản số 01CQ/13 ngày 09/04/2013 của Công ty về thuếnhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nướcngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuếnhà thầu);

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế,

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với Công ty mẹ tại nước ngoàisử dụng phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh và phần mềm kế toán thì hàngtháng khi thanh toán phí cho Công ty mẹ, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kêkhai và nộp thuế nhà thầu như sau:

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT): Sản phẩm phần mềm thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT, do đó Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGTthay cho nhà thầu nước ngoài.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%)thuế TNDN (10%) (thu nhập từ bản quyền phần mềm).

Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng, doanh thu nhà thầunước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam thì doanhthu tính thuế TNDN được xác định theo công thức sau:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu không bao gồm thuế TNDN

1 - Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Về hồ sơ đăng ký thuế cho nhà thầu, Công ty thực hiện theohướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của BộTài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Về thủ tục kê khai thuế,Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng PC
- Phòng KTr2
- Website Cục Thuế
- Lưu: VT, TTHT
815-104771/2013-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga