NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/NHNN-CSTT
V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính Điều 2 Quyết định số 693/QĐ-NHNN ngày 10/4/2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng như sau:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2012 và thay thế Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các đơn vị thuộc NHNN;
- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Thị Hồng