BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2235/TCT-TS
V/v: Nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 41/CT-THDT ngày 8/6/2006 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về nộp tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2(a), Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đối với đất khi chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì: “Chuyển từ đất vườn, cao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp”.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp Ông Dương Văn Bảo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển từ đất vườn trong cùng thửa đất có nhà không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương