VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2235/VPCP-KGVX
V/v báo cáo chuyến công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về khắc phục chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

Xét báo cáo số 15/BC-VPTWH đến ngày21 tháng 01 năm 2011 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam báo cáoThủ tướng Chính phủ về chuyến công tác của đoàn cán bộ cấp cao của Hội tại Mỹ,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo quốcgia về khắc phục chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Namnghiên cứu báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (bản chụpkèm theo), có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cá ccơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: KTTH, QHQT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3) Th. 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ