BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/TCĐBVN-QLPT &NL
V/v đổi bằng lái xe hạng A1, A2 sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: SởGiao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tảitại công văn số 4911/BGTVT-TCCB ngày 29/04/2014 về việc đổi bằng lái xe hạngA1, A2 được cấp tại thời điểm từ 01/08/1995 đến 31/05/1996 sang giấy phép láixe bằng vật liệu PET., Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tảicác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Đề nghị các Sở Giao thông vận tải tiếp tục thôngbáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về lộ trình chuyển đổigiấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. theoquy định tại khoản 15 Điều 1 Thông tư số 38/2013/ TT-BGTVT ngày 24/10/2013 sửađổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 củaBộ Giao thông vận tải.

2. Về đổi bằng lái xe sang giấy phép lái xe bằngvật liệu PET.:

- Đối với bằng lái xe hạng A1 đổi sang giấy phéplái xe hạng A1.

- Đối với bằng lái xe hạng A2 đổi sang giấy phéplái xe hạng A2.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thôngvận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi chongười dân có nhu cầu đổi bằng lái xe, giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấyphép lái xe bằng vật liệu PET. theo lộ trình quy định của Bộ Giao thông vậntải./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Q. Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLPTNL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền