ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/UBND-KT
V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 25/3/2013, Chính phủ đã banhành Nghị định số 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định có hiệulực thi hành kể từ ngày 01/4/2013.

Căn cứ quy định của Nghị định nêutrên và để đảm bảo tiến độ công việc,UBND Thành phố yêu cầu Cục Thuế Hà Nội vàcác Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai tốtmột số nội dung sau:

1/ Cục thuế Hà Nội có trách nhiệm:

- Tổ chức triển khai thực hiệnnghiêm túc nội dung quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 củaChính phủ. Các Quy định khác với quy định nêu trên về thu lệ phí trước bạn vẫnthực hiện theo quy định của Nhà nước và Thành phố hiện hành.

- Tăng cường công tác phổ biến,tuyên truyền chính sách mới của Nhà nước và Thành phố về thu lệ phí trước bạn;Thực hiện niêm yết công khai Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 củaChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) áp dụng trên địa bàn Thành phố HàNội theo quy định tại các điểm thu lệ phí trước bạ.

- Khẩn trương xây dựng đề án mức thulệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng kýlần đầu theo đúng quy định, phù hợp với thực tế trên địa bàn, báo cáo UBNDThành phố xem xét để trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định banhành mức thu lệ phí trước bạ mới theo quy định tại Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ (hoàn thành công việc trong tháng 5/2013 để trìnhHĐND Thành phố tại kỳ họp giữa năm 2013).

2/ UBND các Quận, huyện, thị xã vàđơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và mứcthu lệ phí trước bạ đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu CụcThuế Hà Nội và các Sở, ban, ngành, UBND Quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiệntheo quy định./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng