BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/BTP-HTQTCT
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương

Ngày 15/5/2015, Bộ Tư pháp, BộCông an và Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăngký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi làThông tư liên tịch), Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015. Để bảo đảm triểnkhai thực hiện thống nhất, hiệu quả quy định của Thông tư liên tịch, Bộ Tư phápđề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉđạo các Sở, ngành của địa phương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biếnnội dung của Thông tư liên tịch tới các nhóm đối tượng bằng hình thức phù hợp,trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

- Người có yêu cầu giải quyết cácthủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ytế cho trẻ em dưới 6 tuổi có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thựchiện liên thông các thủ tục hành chính này.

- Việc thực hiện liên thông cácthủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm ytế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải bảo đảm nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa vàmột cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cánhân. Người có yêu cầu chỉ nộp hồ sơ và nhận các kết quả giải quyết thủ tụchành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhândân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện niêm yết công khai, kịp thờicác thủ tục hành chính liên thông theo quy định của Thông tư liên tịch; côngkhai thông tin về các kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt cáctrường hợp yêu cầu người dân cung cấp thêm thành phần hồ sơ phải kéo dài thời gianthực hiện.

3. Bố trí cán bộ có đủ năng lực,trình độ và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ công chức, viên chức thựchiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn.

4. Chỉ đạo Sở Tài chính bố tríkinh phí tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; tăng cường đầu tưtrang thiết bị, cơ sở vật chất cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên thôngcác thủ tục hành chính.

5. Chỉ đạo và giao Sở Tư pháp chủtrì, phối hợp với Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kếtviệc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

6. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Bộ Tư pháp để kịp thời tháogỡ, bảo đảm triển khai thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính mộtcách hiệu quả, đúng quy định và tinh thần của Thông tư liên tịch, tạo điều kiệnthuận lợi, giảm thiểu chi phí cho người dân trong việc thực hiện liên thông cácthủ tục hành chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp,xin gửi để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạocác Sở, ngành của địa phương triển khai thực hiện thống nhất.


Nơi nhận
:
-
Như trên;
-
Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);
-
STP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để biết);
-
Cổng thông tin điện tử (để đăng tải);
-
Lưu: VT (Dung).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc