BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2238/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng giấy làm bao xi măng

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan TP Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 52/CV-CT ngày 2/3/2006 của công ty XNK Thủy sản Miền Trung về việc áp mã thuế lô giấy kraft làm vỏ bao xi măng nhập khẩu năm 2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những lô hàng giấy làm bao xi măng đã làm thủ tục nhập khẩu trước ngày 1/1/2005, đã được phân tích, giám định nhưng kết quả phân tích, giám định kết luận không đạt chất lượng của giấy làm bao xi măng (do có chỉ tiêu không đáp ứng tiêu chuẩn về giấy làm bao xi măng được quy định tại Phụ lục 2 Chú giải bổ sung danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) được ban hành kèm theo Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính):

Nếu doanh nghiệp xuất trình được giấy tờ chứng minh số giấy kraft nhập khẩu về để làm vỏ bao xi măng, không sử dụng vào mục đích khác như hướng dẫn tại tiết a điểm 1 công văn số 13233 BTC/TCHQ ngày 19/10/2005 của Bộ Tài chính thì phân loại vào mã số 4804.2110 (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An