BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH SX-TM Thành Quốc Thái,
Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 01/CV /TQT-2013 ngày 20/01/2013 của Công ty TNHH SX TM Thành Quốc Thái về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng mua vào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thành Quốc Thái ký hợp đồng vay tín dụng với Ngân hàng Sài gòn Thương tín, khi Công ty cung cấp các hoá đơn mua hàng trả chậm thì Ngân hàng giải ngân theo số tiền Công ty mua nợ người bán bằng cách: Ngân hàng giải ngân chuyển thẳng số tiền vào tài khoản của người bán và phát hành Giấy nhận nợ của ngân hàng (trên Giấy nhận nợ có thông tin tài khoản của bên thụ hưởng) và trong hợp đồng ký với bên bán hàng có quy định phương thức thanh toán này thì đây được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An kiểm tra nếu đủ các điều kiện, thủ tục hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của tài liệu, chứng từ và đã hạch toán sổ sách chứng từ kế toán, kê khai thuế theo đúng quy định thì xem xét giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGT cho các hoá đơn GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào của Công ty TNHH SX-TM Thành Quốc Thái theo quy định.
Tổng cục Thuế thông báo đề Công ty TNHH SX-TM Thành Quốc Thái biết, liên hệ với Cục Thuế tỉnh Long An để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC; CS - TCT;
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu