THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 10470/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2013, số 13050/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 12 năm 2013, số 13405/BGTVT-ĐTCT ngày 10 tháng 12 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8635/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 10 năm 2013), Tài chính (công văn số 15068/BTC-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2013) về việc đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về chủ trương triển khai dự án nêu trên theo hình thức Hợp đồng BOT. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, tính toán phương án phân kỳ đầu tư và giải pháp thiết kế kỹ thuật; đồng thời lưu ý các ý kiến của ADB để đảm bảo đồng bộ về chính sách và phù hợp với kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh Dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn theo quy hoạch.
2. Cho phép áp dụng cơ chế quản lý và thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên tại văn bản số 979/TTg-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo triển khai theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải