VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2238/VPCP-KTN
V/v ứng dụng biển quang báo điện tử trong quản lý giao thông đô thị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia (công văn số 20/BC-UB ATGT ngày 31 tháng 01 năm 2013) trình Thủtướng Chính phủ về việc ứng dụng biển quang báo điện tử trong quản lý giaothông đô thị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giaothông Quốc gia có ý kiến như sau:

Chuyển Bộ Giao thông vận tải nghiêncứu, xử lý theo thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩmquyền. (Xin gửi kèm bản sao).

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VP Ủy ban ATGT Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ