BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2239/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải phòng
- Công ty TNHH lắp máy nông nghiệp Miền Bắc
(Km 31+400 Quốc lộ 5, Xã Minh đức, H Mỹ Hào, T. Hưng Yên)

Trả lời công văn số 36/CV-LM ngày 12-4-2003 của Công ty TNHH lắp máy nông nghiệp Miền Bắc, về việc giá tính thuế linh kiện động cơ, máy nông nghiệp nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 08/2002/TT-BTC ngày 23-01-2002 của Bộ Tài chính

Căn cứ công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11-7-2002 và công văn số 6436/TCHQ-KTTT ngày 19-2-2002 của Tổng cục hải quan.

Trường hợp, đối với hàng hoá do các doanh nghiệp nhập khẩu về làm nguyên liệu, vật tư trực tiếp đưa vào sản xuất sản phẩm nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại mục 2.2 phần III Thông tư 08/2002/TT-BTC và phần II công văn số 3211/TCHQ-KTTT nêu trên thì được áp dụng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương. Yêu cầu cục Hải quan thành phố Hải phòng kiểm tra hồ sơ gốc đối chiếu với hướng dẫn trên để xác định giá phù hợp và trả lời khiếu nại cho Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lắp máy nông nghiệp Miền Bắc biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hải phòng để được giải quyết cụ thể./.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn