BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến hồ sơ dự án Công ty TNHH Transworld GLS Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10901/SKHĐT-ĐKĐTngày 18 tháng 12 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồsơ kèm theo đề nghị góp ý kiến về việc thành lập Công ty TNHH Transworld GLSViệt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu hoạt độngcủa Công ty:

Về nguyên tắc, việc thành lập doanhnghiệp liên doanh với tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài chiếm 51% để thực hiệnmục tiêu: “dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa” (CPC 748) như nêu tại hồ sơ là khôngtrái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểucam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO); đồng thời phù hợp với cácquy định tại Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics.

Đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩmtra của Bộ Giao thông vận tải khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư mục tiêuhoạt động nêu trên của doanh nghiệp.

2. Về hồ sơ dự án:

Đề nghị sửa đổi quy định tại Điều20 (mục 20.7) Hợp đồng liên doanh về nội dung Ngôn ngữ sử dụng theo quy địnhtại Điều 4 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư. Theo đó, “Trườnghợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì áp dụng bảntiếng Việt”.

3. Các vấn đề khác có liên quan, đềnghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt