BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 224/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh đơn giá vữa bê tông gói thầu XL-01: XD móng và tầng hầm Nhà Quốc hội.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Tập đoàn Sông Đà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1943/TĐSĐ-KTe ngày01/12/2011 của Tập đoàn Sông Đà về việc đề nghị điều chỉnh đơn giá vữa bê tônggói thầu XL-01: Xây dựng móng và tầng hầm Nhà Quốc hội, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 807/QĐ-BXD ngày 29/8/2011 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban đơn giá công trình Nhà Quốc hội (Banđơn giá) đã quy định như sau: “ Trách nhiệm của Ban đơn giá: Xem xét, kiểm tracác đơn giá mới, định mức mới, định mức điều chỉnh do Nhà thầu đề xuất so vớiđơn giá trong dự toán đã được phê duyệt…”.

Vì vậy, để có cơ sở trình Bộ Xây dựng phê duyệt đơn giá vữaBê tông điều chỉnh như trình bày tại văn bản số 1943/TĐSĐ-KTe Bộ Xây dựng đềnghị Tập đoàn Sông Đà lập đơn giá điều chỉnh trình lên Ban Quản lý dự án ĐTXDNhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) và Ban đơn giá công trình Nhà Quốc hộixem xét, kiểm tra.

Tập đoàn Sông Đà căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu