BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 224/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng Trường Tài chính Đồng Khăm Xạng ở Lào

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8926/VPCP-QHQT ngày31/12/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự ánTrường Tài chính Đồng Khăm Xạng ở Lào và tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2đối với Trường Tài chính Đồng Khăm Xạng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau :

1. Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư :

Trong thời gian từ tháng 4/2007 đến tháng 10/2008, giá cảvật liệu xây dựng có biến động nhiều, dẫn đến tổng mức đầu tư xây dựng côngtrình Trường Tài chính Đồng Khăm Xạng tại CHDCND Lào vượt tổng mức đầu tư đượcphê duyệt tại Quyết định số 037/UBHTLV ngày 10/5/2007 của Uỷ ban hợp tác LàoViệt Nam và Quyết định số 0765/BTC ngày 03/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhLào. Vì vậy, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với dự án này là cần thiết. BộXây dựng thống nhất như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15562/BTC-TVQTngày 22/12/2008 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng côngtrình Trường Tài chính Đồng Khăm Xạng.

2. Về việc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án :

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương về việc tiếp tục triểnkhai giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đồng KhămXạng như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15651/BTC-HTQT ngày23/12/2008.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnhtổng mức đầu tư và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng côngtrình Trường Tài chính Đồng Khăm Xạng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu,tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang