TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế
Địa chỉ: 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. HCM
Mã số thuế: 03011939515

Trả lời văn bản số 390/BQLĐTXD ngày 24/12/2013của Quý Ban về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTCngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam:

+ Tại Điều 8 Mục 2 Chương II quyđịnh đối tượng và điều kiện áp dụng:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộpthuế theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương II Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điềukiện:

(i) Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cưtrú tại Việt Nam;

(ii) Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhàthầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu,hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

(iii) Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam.”

+ Tại Điều 11 Mục 3 Chương II quy định đối tượng và điềukiện áp dụng:

“Bên Việt Nam nộp thaythuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoàitrongtrường hợpNhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuếtheo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư này nếu Nhà thầunước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng được một trong các điều kiệnnêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư này.”

Trường hợp Quý Ban theotrình bày ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn nước ngoài (nhà thầu nước ngoài),nếu bên nhà thầu nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng nộp thuế theophương pháp khấu trừ, kê khai tại Điều 8 Mục 2 Chương II thì Quý Ban nộp thay cho nhàthầu nước ngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II Thông tư 60/2012/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Quý Ban biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Phòng PC;
-Phòng KT3;
- Lưu: VT, TTHT
359413 /ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga