TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/GSQL-TH
V/v nhập khẩu và xử lý hàng hóa quá hạn của Công ty Nagase-VN tại kho ngoại quan Sagawa.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được công văn số 20130319/HĐNQ ngày 20/3/2013 kèm hồ sơ của Công ty TNHHNagase - Việt Nam về việc đăng ký tờ khai nhập khẩu số hàng hạt nhựa đang tồnđọng trong kho ngoại quan Sagawa Quế Võ - Bắc Ninh, về việc này Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hợp đồng gửi kho ngoại quan số 53/BWH /NVN-SEV ngày 25/8/2011 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express ViệtNam và Công ty Nagase Việt Nam, đã được Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh gia hạn 180ngày thì đến ngày 12/3/2013 đã hết thời hạn gửi kho ngoại quan, do vậy Cục Giámsát quản lý kính chuyển công văn và hồ sơ trên để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninhxem xét báo cáo đề xuất Tổng cục Hải quan chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nagase - VN
Đ/c: P 1201, Tòa nhà Tungshing, Số 02 Ngô Quyền, Q Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (thay trả lời);
- Lưu: VT, TH (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha