BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 224/QLLĐNN-QLLĐ
V/v thông báo Đài Loan sửa đổi quy định về thuế thu nhập đối với người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụđưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 70/VPĐB-LĐ ngày 23/01/2009 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thôngbáo việc Bộ Tài chính Đài Loan ngày 16/1/2009 có văn bản sửa đổi "tiêuchuẩn mức khấu trừ thuế thu nhập" áp dụng đối với người nước ngoài làmviệc tại Đài Loan kể từ ngày 01/1/2009, Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Kỳ tính thuế thu nhập áp dụng đối với người nước ngoài làmviệc tại Đài Loan được tính theo năm và mức thu nhập thực tế của người nướcngoài. Theo đó, trong cùng một kỳ tính thuế thu nhập (từ 01/01 đến 31/12 hàngnăm), nếu người lao động cư trú tại Đài Loan không đủ 183 ngày/năm hoặc trên183 ngày/năm, thuế thu nhập sẽ được tính như sau:

1 - Đối với người nước ngoài cư trú không đủ 183 ngày/năm vàthu nhập hàng tháng trên 1,5 lần tiền lương cơ bản (trên 25,920 Đài tệ/tháng)thì mức khấu trừ tiền thuế thu nhập là 20%.

Thuế thu nhập phải nộp =[17,280 Đàitệ (lương cơ bản) x 1,5] x 20%

Ví dụ: Trong trường hợp này, người lao động có mức thu nhậphàng tháng là 26,000 NT$/tháng, mức thuế thu nhập phải đóng là:

26,000 NT$/tháng x 20% = 5,200 Đài tệ/tháng

2- Đối với người nước ngoài cư trú không đủ 183 ngày/năm vàthu nhập từng tháng dưới 1,5 lần tiền lương cơ bản (dưới 25,920 Đài tệ/tháng)thì mức khấu trừ tiền thuế thu nhập là 6%.

Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhậphàng tháng dưới 1,5 lần tiền lương cơ bản (dưới 25, 920/tháng ) x 6%

Ví dụ: Trong trường hợp này, người lao động có mức thu nhậphàng tháng là 25,000 Đài tệ/tháng, mức thuế thu nhập phải đóng là:

25,000 Đài tệ/tháng x 6% = 1,500 Đài tệ/tháng

3- Đối với người nước ngoài cư trú trên 183 ngày/năm, thìmức khấu trừ tiền thuế thu nhập được tính như sau:

Thuế thu nhập phải nộp = [Tổng thunhập - (mức miễn thuế + mức khấu trừ tiêu chuẩn+ mức khấu trừ tiền lương) x 6%]

Theo quy định hiện nay của phía Đài Loan thì:

- Mức miễn thuế là: 77.000 Đài tệ/năm

- Mức khấu trừ tiêu chuẩn là: 46.000 Đài tệ/năm

- Mức khấu trừ tiền lương là: 78.000 Đài tệ/năm

Ví dụ: Trong trường hợp này, nếu người lao động có mức thunhập hàng tháng là 17.280 Đài tệ/tháng, mức thuế thu nhập phải đóng là:

[(17.280 Đài tệ/tháng x 12 tháng) -(77.000 Đài tệ/năm + 46.000 Đài tệ/năm+ 78.000 Đài tệ/năm)] x 6% = 381,6 Đài tệ/năm (31,8 Đài tệ/tháng)]

Trong thời gian từ 01/1/2009 đến ngày "tiêu chuẩn mứckhấu trừ thuế thu nhập" sửa đổi này được công bố, trường hợp nào để bịkhấu trừ 20% theo quy định trước khi sửa đổi thì có thể đề nghị các cơ quan thuthuế hoàn lại phần thuế bị khấu trừ cao hơn quy định mới.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanhnghiệp biết phối hợp với đối tác, thông báo và giải thích (nếu cần) cho ngườilao động về các nội dung thay đổi trên; thống nhất với đối tác, chủ sử dụng vàngười lao động về phương thức tổ chức thực hiện (chỉnh sửa hợp đồng, bảnglương, bản cam kết...).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì đề nghị liênhệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại ĐàiLoan để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Công Hải