BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 224/VP-KSTTHC
V/v cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: ……………………………………………………….

Thực hiện việc cập nhật công bố bộthủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin vàTruyền thông theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị báo cáo một sốnội dung sau:

1. Thống kê danh mục các văn bảnQPPL đã ban hành từ tháng 6 năm 2010 có quy định về thủ tục hành chính (theomẫu gửi kèm công văn).

2. Rà soát, cập nhật danh mục và nộidung các TTHC mới ban hành; các TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặcbãi bỏ (theo mẫu gửi kèm công văn).

Văn bản gửi về Văn phòng trước ngày31 tháng 5 năm 2011 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Trường hợp cần thiết, đề nghị liênhệ Phòng Kiểm soát TTHC – Văn phòng Bộ để được hướng dẫn thống kê và cập nhật. Điệnthoại: 043 944 8539/093 6200 882/ Email: [email protected]

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ( để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Lưu: VT, P.KSTTHC(01), NTTH.18

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hoàng Minh Phương

PHỤ LỤC I.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬAĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢNLÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

PHẦN A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

2

Thủ tục b

3

Thủ tục c

4

Thủ tục d

n

…………………

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

2

Thủ tục e

3

Thủ tục f

4

Thủ tục g

n

…………………

PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

2

Thủ tục b

3

Thủ tục c

4

Thủ tục d

n

…………………

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

2

Thủ tục e

3

Thủ tục f

4

Thủ tục g

n

…………………

PHẦN C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHHỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục a

2

Thủ tục b

3

Thủ tục c

4

Thủ tục d

n

…………………

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục đ

2

Thủ tục e

3

Thủ tục f

4

Thủ tục g

n

…………………

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤCHÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ A/CƠ QUAN A
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục a

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu cóvà đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

2. Thủ tục b

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu cóvà đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục b):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

n. Thủ tục n

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1. Thủ tục đ

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu cóvà đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

2. Thủ tục e

- Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện;

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính:

- Lệ phí (nếu có):

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu cóvà đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục e):

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính (nếu có):

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

n. Thủ tục n

Ghi chú:

- Đối với những thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa đựng thông tin nêu trêncần phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sunghoặc thay thế (căn cứ dựa trên nội dung thủ tục hành chính đã thống kê, cậpnhật tại Biểu mẫu I thuộc Đề án 30 và đã được công bố trong cơ sở dữ liệu TTHCcủa Bộ)

- Đối với những thủ tục hành chínhbị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê nội dung cụ thể, chỉ thống kê danhmục theo mẫu tại Phần C. Phụ lục I ở trên.

PHỤ LỤC III.

CẬP NHẬT HỒ SƠ VĂN BẢN QPPL THUỘCLĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo công văn số ngày tháng năm 20.. của….. )

STT

Loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ngày có hiệu lực

Ghi chú

01

02

……