BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2241/BNN-KH
V/v: Cơ cấu giống cây trồng đưa vào Dự trữ quốc gia.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An

Trong Diễn đàndoanh nghiệp nông nghiệp tổ chức tại Hà Nội ngày 31/3/2011 ý kiến của ôngTrương Văn Hiền Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ Anvề việc đề nghị thay đổi cơ cấu giống dự trữ, vì có những giống gần 20 năm vẫnđang được đưa vào dự trữ; đối với vấn đề này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có ý kiến như sau:

- Tại Quyết địnhsố 538/BNN-KH ngày 4/3/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao choCục Trồng trọt hàng năm xác định số lượng và chủng loại các giống lúa, ngô, rauphù hợp với các vùng và mùa vụ để đề nghị nhà nước đưa vào dự trữ quốc gia.

- Qua thực tếCục Trồng trọt đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, dự trù đưa ra cơ cấu giốngxin ý kiến các địa phương trước khi đưa vào kế hoạch chính thức.

- Mặt khác,những năm vừa qua việc xuất dự trữ quốc gia về hạt giống cây trồng cho các địaphương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được đánh giá chất lượng giốngđảm bảo, phù hợp với mùa vụ gieo cấy của các tỉnh thành và kịp thời vụ.

- Tuy nhiên, quaý kiến đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp NghệAn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Cục Trồng trọt tiếp tục ràsoát lại cơ cấu giống dự trữ quốc gia đang có, đề xuất điều chỉnh vào năm 2012nếu thực sự cần thiết.

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn xin trân trọng cảm ơn ông về ý kiến trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp NN;
- Cục Trồng trọt;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp