NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2241/NHNN-QLNH
V/v các TCTD báo cáo hoạt động Sàn giao dịch vàng

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cáctổ chức tín dụng

Ngânhàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo cácquy định quản lý hoạt động Sàn giao dịch vàng. Để tổng hợp tình hình các Tổchức tín dụng (TCTD) hoạt động kinh doanh liên quan đến sàn giao dịch vàng,Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1.Các TCTD trực tiếp mở sàn giao dịch vàng

a.Báo cáo cụ thể như sau:

-Tên Sàn giao dịch vàng, thời gian mở Sàn giao dịch vàng, thời gian chính thứchoạt động.

-Cơ sở, hình thức pháp lý (thành lập Công ty, bộ phận trực thuộc …).

-Phương thức giao dịch, quy trình nghiệp vụ, hạch toán kế toán, quản lý rủi ro.

-Số lượng khách hàng đến thời điểm lập báo cáo (trong đó nêu rõ số lượng kháchhàng là tổ chức, cá nhân).

-Doanh số giao dịch bình quân tháng từ thời điểm hoạt động đến ngày lập báo cáo,doanh số giao dịch ngày cao nhất, thấp nhất.

b.Cung cấp tài liệu có liên quan:

-Quy chế hoạt động, các quyết định thành lập.

-Mẫu hợp đồng với khách hàng.

2.Các TCTD có hoạt động liên doanh, liên kết và cung cấp dịch vụ cho sàn giaodịch vàng báo cáo các nội dung sau

-Đối tác tham gia mở Sàn giao dịch vàng, cơ chế liên doanh, liên kết.

-Vai trò của TCTD trong tổ chức, hoạt động Sàn giao dịch vàng.

-Các dịch vụ TCTD cung cấp cho hoạt động của Sàn giao dịch vàng.

3.Các TCTD đã nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn này phải chấp hành nghiêmchỉnh các tỷ lệ an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành.

4.Tính đến thời điểm ban hành văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTDchưa có hoạt động nêu tại điểm 1 và điểm 2 không thực hiện các hoạt động nàycho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước.

5.Báo cáo của các TCTD và tài liệu liên quan gửi về Ngân hàng Nhà nước (qua VụQuản lý Ngoại hối) trước ngày 10/4/2009, báo cáo có thể gửi trước theo số fax:04.39.343.468 hoặc 04.39.367.692. Đến hết ngày 10/4/2009, TCTD không gửi báocáo được hiểu là không có các loại hình hoạt động nêu tại điểm 1 và 2 công vănnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình