BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập tham dự tập huấn về an toàn, an ninh mạng thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cácđơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức năm 2015 và Quyết định số 758/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội về việc mở lớpTập huấn về an toàn, anninh thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn như sau:

1. Mục đích tập huấn:

- Trang bị cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếpphụ trách lĩnh vực thông tin, đối ngoại của các đơnvị thuộc Bộ các kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn, an ninh thông tintrong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Thông qua lớp tập huấn, giúp lãnh đạo và cán bộcác đơn vị xác định rõ nội dung, trọng tâm triển khai chiến lược thông tin, đốingoại của Bộ trong thời gian tới.

2. Nội dung tập huấn:

- Tình hình an toàn thông tin quốc tế và trong nướctrong thời gian gần đây.

- Bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước và nhữngyêu cầu đối với cán bộ thông tin, đối ngoại của Bộ, ngành.

- Tình hình an toàn thông tin chung của Bộ và mộtsố định hướng, trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

- Kỹ năng cơ bản về an toàn, an ninh thông tintrong xử lý, điều hành công việc; Những nguyên tắc đảm bảo an toàn cho website,Cổng thông tin điện tử;

3. Đối tượng, thành phần triệu tập:

- Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vựcthông tin, đối ngoại của các đơn vị thuộc Bộ.

- Mỗi đơn vị cử01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộphụ trách công tác thông tin.

4. Thời gian, địa điểm, chếđộ:

- Thời gian: 03 ngày, ngày 23 - 25/6/2015. Khai mạclúc 8h30, thứ ba, ngày 23/6/2015. Đón tiếp đại biểu từ 15h00 ngày 22/6/2015.

- Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel, đường Hạ Long,Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Đại biểu có nhucầu ăn, nghỉ tại khách sạn, đề nghị đăng ký để Ban tổ chức tiện bố trí, sắpxếp. Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Bà Vũ Thị Hải Hòa, Trưởng phòng Tổ chức -Hành chính, số điện thoại: 01238582047; địa chỉ hòm thư điện tử:[email protected])

- Chế độ: Đại biểu được hưởng cácchế độ công tác phí do cơ quan cử thanh toán theo quy định hiện hành.

- Ban tổ chức bố trí xe đón đạibiểu tại trụ sở Bộ, số 12 Ngô Quyền lúc 13h30 ngày 22/6/2015.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đề nghị các đơn vị cử đại biểu dự tập huấn đúng thành phần và đăng ký thamdự (mẫu kèm theo) gửi về Bộ (qua Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, côngchức lao động - xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội,điện thoại: 04-35.567.625, Fax: 04-35.566.683) trước ngày 17/6/2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, Trường ĐTBD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tên đơn vị: ………………………

DANHSÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

“Tậphuấn về an toàn, an ninh mạng thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”,từ ngày 23-25/6/2015 tại Quảng Ninh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại (CQ, DĐ)

Email

Đăng ký nghỉ tại KS

Đăng ký đi xe BTC

1

2

Ghi chú: (nếu có, liên quan đến phòng ở, phươngtiện đi lại)

…….. Ngày tháng năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)