VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/VPCP-NN
V/v điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tờ trình số 1612/TTr-EVN-KTDT ngày 02 tháng 4 năm 2007); ý kiến của Bộ Công nghiệp (côngvăn số 5283/BCN-NLDK ngày 19 tháng 9 năm 2006) về việc điều chỉnh chi phí bồithường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện PlêiKrông tại tỉnh Kon Tum, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh chi phí bồi thường, di dân, tái định cư Dựán thủy điện PlêiKrông như đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản nêu trên.

Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt điều chỉnh chi phí bồi thườngdi dân, tái định cư dự án và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Ủyban nhân dân tỉnh Kon Tum quản lý, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công nghiệp, Tậpđoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).L.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý