Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2243 TCHQ/KTTT
NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC HỒ SƠ HOÀN THUẾ
NVL NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hai quan nhậnđược các Công văn số 853 TC/TCT ngày 5/2/2001 và Công văn số 4554 TC/TCT ngày21/5/2001 của Bộ Tài chính về việc quy định hồ sơ hoàn thuế nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hànghoá tiêu dùng trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu. Theo đó, nộidung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại điểm 1 Công văn số 5317/TCHQ-KTTT ngày20/9/1999 về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 3796/TCHQ-KTTT ngày 14/7/1999, nayđược sửa đổi lại như sau:

Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu theo loạihình kinh doanh (đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu theo hình thức nhập kinh doanh)để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩuthì thủ tục, hồ sơ xét hoàn thuế đối với số nguyên liệu đưa vào sản xuất hànghoá xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.g, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 củaBộ Tài chính. Riêng đối với định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư do doanhnghiệp xây dựng có thể nộp cùng với hồ sơ xin hoàn thuế và giám đốc doanhnghiệp phải có văn bản cam đoan đây là mức tiêu hao thực tế thì được xem xétgiải quyết hoàn thuế.

Trong quá trình xử lý nếu có nghi ngờ về bản kê khai địnhmức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của doanh nghiệp để xin hoàn thuế,tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu thì các CụcHải quan các tỉnh, thành phố có thể trưng cầu giám định của cơ quan quản lýchuyên ngành về mặt hàng đó hoặc phối hợp với Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp kê khai mã sốthuế để tổ chức kiểm tra tại doanh nghiệp về hàng hoá (nếu có) và sổ sách,chứng từ kế toán có liên quan đến lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sử dụngđể sản xuất hàng xuất khẩu xin xét hoàn thuế. Trên cơ sở đó Cục Hải quan tỉnh,thành phố xem xét giải quyết hoàn thuế hoặc trả lời cho doanh nghiệp. Nếu cógian lận sẽ bị xử lý truy thu thuế, phạt theo các Luật thuế và pháp luật hiệnhành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và giải quyếthồ sơ hoàn thuế cho các trường hợp tồn đọng có liên quan đến nội dung chỉ đạotại Công văn 5317/TCHQ-KTTT nói trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướngmắc thì báo cáo để Tổng cục xử lý kịp thời.