BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2243/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hà Nội
- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên
(Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CV ngày 10/03/2003 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên về hoàn thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 561/NK /KD/LB ngày 12/11/2002 tại Hải quan TP. Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 và Điều 9 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ.

Căn cứ công văn 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 về việc trình tự giải quyết khiếu nại về thuế.

Đề nghị doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên có văn bản khiếu nại đến Cục trưởng cục hải quan TP. Hà Nội. Sau khi Cục Hải quan TP. Hà Nội giải quyết khiếu nại, nhưng công ty vẫn không đồng ý thì mới khiếu nại đến Tổng cục Hải quan. Trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục Hải quan có gửi kèm theo văn bản trả lời khiếu nại của Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ khiếu nại của doanh nghiệp để Cục Hải quan TP. Hà Nội xem xét giải quyết và thông báo để doanh nghiệp thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức