BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2243/TCHQ-KTTT
V/v Kiến nghị sửa đổi danh mục quản lý rủi ro về giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1175/CHQ-TGTT ngày29/4/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về kiến nghị sửa đổi danh mục quảnlý rủi ro về giá Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005của Bộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục Hải quanvề việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiệnviệc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế các mặt hàng nêu tại côngvăn trên đúng quy định tại các văn bản trên và các văn bản hướng dẫn về giátính thuế của Tổng cục Hải quan.

Đối với kiến nghị của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh tại công văn trên về việc sửa đổi trị giá trong danh mục quản lý rủi ro vềgiá ban hành tại công văn 1616/TCHQ-KTTT ngày 10/4/2008, Tổng cục Hải quan sẽnghiên cứu sửa đổi phù hợp trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An