BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2243/TCHQ-KTTT
V/v phí dỡ hàng

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 904/HQHCM-STQ ngày 5 tháng 3 năm 2009 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về phídỡ hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/2003/TT-BTCngày 8 tháng 11 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyểnhàng có liên quan trực tiếp đến vận tải hàng nhập khẩu đến địa điểm nhập khẩulà một phần của trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 118/2003/TT-BTC theo đó chi phí "bốc xếp" tại quy định này được hiểuvà áp dụng cho cả hai hoạt động "bốc hàng lên phương tiện vận tải" và"dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải".

Tổng cục Hải quan thông báo đểđơn vị biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 118/2003/TT-BTC nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn