THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2243/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án y tế sử dụng ODA Italia

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,Tài chính, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư( công văn số 8152/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2010), Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục sử dụng ODAItalia cho các dự án:

- Nâng cao năng lực đào tạo, nghiêncứu khoa học và khám chữa bệnh tại trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh việntrường Đại học Y Dược Huế;

- Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tếtỉnh Quảng Trị;

- Cải thiện dịch vụ y tế tại tỉnhThừa Thiên Huế;

- Nâng cao năng lực ngành y tế QuảngNam.

Mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tàichính và các nội dung cơ bản khác như nêu tại công văn trên của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy bannhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hoàn tất các thủ tục đầutư cho dự án theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm toàn diện về việc sửdụng vốn ODA đúng mục đích, hiệu quả.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm