VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2243/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu xe ô tô của thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 30/TTr-BTC ngày16 tháng 3 năm 2010 về ban hành chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với xe ôtô của thành viên Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủyêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại điểm 6 công văn số 7332/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 10 năm 2009, cụthể là “Việc nhập khẩu phương tiện của cán bộ, công chức tại Cơ quan đại diệnViệt Nam ở nước ngoài thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không đặt vấn đềmiễn giảm thuế”.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng