BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2244/BCT-XNK
V/v nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng
(Địa chỉ: 53 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 44/CUTB ngày 07tháng 3 năm 2012 của Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng về việc nhậpkhẩu thuốc lá để bán miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuếCảng Hải Phòng của Công ty hợp tác kinh doanh với Công ty Good WishesDevelopment Limited;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số0212000107 ngày 06 tháng 10 năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngcấp;

Căn cứ Báo cáo ngày 07 tháng 3 năm2012 của Công ty về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá tại Cửahàng miễn thuế Cảng Hải Phòng của Công ty từ ngày 01 tháng 12 năm 2010 đến ngày31 tháng 12 năm 2011, có xác nhận của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòngkhu vực I;

Bộ Công Thương đồng ý Công ty cổphần cung ứng tàu biển Hải Phòng được nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà, thuốc lásợi trị giá 100.000 USD (một trăm nghìn đô la) để bán thu ngoại tệ phục vụkhách xuất cảnh tại Cửa hàng miễn thuế Hải Phòng của Công ty hợp tác kinh doanhvới Công ty Good Wishes Development Limited.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanhquyết toán thực hiện theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế về kinh doanh bán hàngmiễn thuế, Thông tư số 120/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhậpkhẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế. Công ty hoàn toàn chịutrách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng quy định, tuyệt đối không để hànghóa thẩm lậu vào nội địa dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có hiệu lực đến hếtngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(nganntt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên