THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2244/TTg-KGVX
V/v thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 640/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2010 về việc phê duyệtchủ trương thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ ChíMinh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố HồChí Minh, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lậpTrường Đại học tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nângcấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, thuộc BộTài nguyên và Môi trường.

2. Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môitrường thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về giảngviên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo bậc đại học theo đúng các quy địnhcủa Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpTrường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT,
- Lưu: Văn thư, KGVX (5). 32

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân