B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Tập đoàn Dt may Việt Nam;
(25 Bà Triệu, Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đối với nguyên liệu nhập khẩu đ sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/5/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 5872/BTC-TC HQ đồng ý với đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đ sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Vì vậy, căn cứ theo công văn số 5872/BTC-TC HQ nêu trên, Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được áp dụng thi hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu đ sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở t kê khai của doanh nghiệp và văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với số thuế được ân hạn của Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì một trong các trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khu là tổ chức lần đầu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, yêu cầu cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khu nguyên liệu, vật tư đ sản xuất xuất khẩu thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất sau khi hàng hóa được thông quan. Trường hợp không đáp ứng về sở sản xuất thì thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Tng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Cục Hải quan các tnh, thành phố được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (
để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái