BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2246/BCT-XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong
(Số 6 đường Hữu Nghị, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 06GH/CV-BCTngày 09 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu ThuậnPhong về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, côngvăn số 05/2012/TP-BC ngày 09 tháng 3 năm 2012 báo cáo tình hình tạm nhập táixuất lốp ôtô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời hạn thực hiệncông văn số 10639/BCT-XNK ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương đến 30tháng 9 năm 2012 để Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thuận Phong thựchiện các hợp đồng đã ký với khách hàng nước ngoài.

Các nội dung khác nêu tại công văntrên của Bộ Công Thương không thay đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên