BỘ THƯƠNG MẠI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2246/BTM-PC
Về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể

Thực hiện quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, ngày 21/02/2005, Bộ Thương mại đã ban hành văn bản số 0765/TM-PC thông báo danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Để cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam, Bộ Thương mại ban hành kèm theo văn bản này 2 Phụ lục:

Phụ lục 1 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Phụ lục 2 về Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thoả thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ các nước thuộc Phụ lục 2 nếu chưa được đưa vào Danh mục giảm thuế mà Việt Nam đã cam kết thì được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Hai Phụ lục ban hành kèm theo văn bản này thay thế hai Phụ lục ban hành kèm theo văn bản số 0765/TM-PC ngày 21/02/2005 của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- BTM: Các Vụ I, II, III, IV, XNK, CSTM Đa biên, TMĐT;
- Lưu VT, PC(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

PHỤ LỤC 1

Danh sách các nước và vùng lănh thổ đă có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với việt nam

STT

Tên nước/Vùng lănh thổ

1

Cộng ḥa Achentina

2

Cộng ḥa Angiêri

3

Cộng ḥa Nhân dân Angola

4

Australia

5

Cộng ḥa Ấn Độ

6

Cộng ḥa Nhân dân Bangladesh

7

Cộng ḥa Liên bang Braxin

8

Cộng ḥa Belarus

9

Cộng ḥa Bungari

10

Cộng ḥa Cadacxtan

11

Cộng ḥa Canada

12

Vương quốc Campuchia

13

Cộng ḥa Cụngụ

14

Cộng ḥa Cu Ba

15

Cộng ḥa Chilờ

16

Darussalam Brunei

17

Đại Hàn Dân quốc

18

Đài Loan

19

Cộng ḥa Ghinờ

20

Cộng ḥa Ghinê xích đạo

21

Vương quốc Hasimit Gioocđani

22

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

23

Đặc khu kinh tế Hồng Kông

24

Cộng ḥa Indonesia

25

Cộng ḥa Hồi giáo I ran

26

Cộng ḥa I rắc

27

Israel

28

Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào

29

Cộng ḥa Libăng

30

Malaixia

31

Vương quốc Marốc

32

Cộng ḥa Môdămbic

33

Cộng ḥa Mônđôva

34

Cộng ḥa Nhân dân Mông Cổ

35

Liờn bang Myanma

36

Vương quốc Na Uy

37

Cộng ḥa Nam Phi

38

Cộng ḥa Namibia

39

New Zealand

40

Cộng ḥa Liên bang Nigiêria

41

Liờn bang Nga

42

Nhật Bản

43

Vương quốc ễman

44

Cộng ḥa Hồi giáo Pakistan

45

Palestin

46

Cộng ḥa Pờru

47

Cộng ḥa Philipin

48

Cộng ḥa Rumani

49

Cộng ḥa Singapo

50

Cộng ḥa Tadgikistan

51

Cộng ḥa Thống nhất Tandania

52

Vương quốc Thái Lan

53

Cộng ḥa Thổ Nhĩ Kỳ

54

Liờn bang Thụy Sỹ

55

Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

56

Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa

57

Cộng ḥa Tuynidi

58

Ucraina

59

Cộng ḥa Uzbờkistan

60

Cộng ḥa Yờmen

61

Cộng ḥa A rập Xyri

62

Cộng ḥa Zimbabuờ

Liờn minh Chõu Âu gồm

63

Cộng ḥa Ailen

64

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen

65

Cộng ḥa Áo

66

Cộng ḥa Ba Lan

67

Vương quốc Bỉ

68

Cộng ḥa Bồ Đào Nha

69

Vương quốc Đan Mạch

70

Cộng ḥa Liên bang Đức

71

Cộng ḥa Estonia

72

Vương quốc Hà Lan

73

Cộng ḥa Hungary

74

Cộng ḥa Hy Lạp

75

Cộng ḥa Italia

76

Cộng ḥa Latvia

77

Cộng ḥa Litva

78

Đại công quốc Luc xăm bua

79

Cộng ḥa Manta

80

Cộng ḥa Pháp

81

Cộng ḥa Phần Lan

82

Cộng ḥa Séc

83

Cộng ḥa Síp

84

Cộng ḥa Slovakia

85

Cộng ḥa Slovenia

86

Vương quốc Tõy Ban Nha

87

Vương quốc Thụy Điển

PHỤ LỤC 2

Danh sách các nước và vùng lănh thổ đă có thỏa thuận ưu đăi đặc biệt trong quan hệ thương mại với việt nam

STT

Tên nước/Vùng lănh thổ

1

Darussalam Brunei

2

Vương quốc Campuchia

3

Cộng ḥa Indonesia

4

Cộng ḥa Dân chủ Nhân dân Lào

5

Malaixia

6

Liờn bang Myanma

7

Cộng ḥa Philipin

8

Cộng ḥa Singapo

9

Vương quốc Thái Lan

10

Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa