BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2246/BXD-KTXD
V/v: chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Ban quản lý dự án 4

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1032/BQLDA4 -DA2 ngày24/9/2015 của Ban quản lý dự án 4 về chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhànước có thẩm quyền.BộXây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí Ban quản lý dự án của Cơ quan nhà nước cóthẩm quyền thực hiện dự án giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) côngbố tại Quyết định số 1486/QĐ-BXD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đượcxác định tương ứng với nội dung công việc quy định tại Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đối với dự ánBOT mở rộng QL1 đoạn từ TP Đông Hà - TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đang thựchiện dở dang chưa quyết toán, Ban quản lý dự án 4 được Bộ Giao thông vận tải vàTổng cục Đường bộ Việt Nam giao tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cơquan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Hợp đồng dự án và nội dung côngviệc quy định tại Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT thì chi phí quản lý dự án đượcxác định trên cơ sở dự toán hàng năm được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt nhưngkhông vượt mức như đề nghị tại văn bản số 1032/BQLDA4 -DA2 Việc quản lý sử dụngchi phí của Ban quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiệntheo quy định của Bộ Tài chính.

Ban quản lý dự án 4 căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh