BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2246/BXD-QLN
V/vngdẫnviệcxác đnh chỉtiêudânsốkhiđiuchnh cơcấu căn hộtheoquy đnhti TTsố 02/2013/TT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần pháttriển đầu tư Hà Nội - Sunrise

Ngày 27/8/2014, Công ty cổ phần phát triển đầu tư HàNội - Sunrise là chủ đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ởtại lô đất No 4.5 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, có văn bản số 31/HDIS đề nghị được hướng dẫn việc xác định chỉ tiêu dân số khi điều chỉnh cơcấu căn hộ đối với Dự án này theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày08/3/2013 của Bộ Xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 23/7/2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1660/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise để hướngdẫn việc xác định chỉ tiêu dân số đối với Dự án. Theo đó, căn cứ vào quy địnhtại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 và Điểm b Khoản 2văn bản số 1245/BXD-KHCN ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng thì trường hợp dự ánchỉ điều chỉnh cơ cấu căn hộ mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhàở, mật độ xây dựng, định vị, tầng cao theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số. Tuy nhiên,

Công ty đề nghị được xác định chỉ tiêu dân số tươngđương cách tính theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN: 323-2004.

Căn cứ vào các quy định hiện hành thì đối với dự ánTổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở tại lô đất No 4.5 Lê Văn Lương(quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội), năm 2011 đã được phê duyệt phương án kiếntrúc (tính toán theo TCXDVN: 323-2004) nay điều chỉnh nhưng không thay đổi tổngdiện tích sàn xây dựng nhà ở, khi xác định chỉ tiêu dân số của Dự án được ápdụng cách tính theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN: 323-2004.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số31/HDIS của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Hà Nội - Sunrise, Công ty bám sátcác quy định nêu trên để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Các Sở: XD và QH-KT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam