BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2246 TCHQ/KTTT
V/v làm thủ tục XNK hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Phú Thọ
(1676 Đại lộ Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 70/CV ngày 26/3/2003 của Công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Phú Thọ (SMT: 2600164701) về việc xin làm thủ tục XNK hàng hoá, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Thương mại Tổng hợp tỉnh Phú Thọ còn nợ thuế 157.684.000 đồng tại Cục Hải quan Lạng Sơn. Đây là số nợ truy thu của lô hàng “giấy gói hàng” đang chờ xử lý theo Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999 của Bộ Tài chính.

Căn cứ công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng một số biện pháp cưỡng chế. Trong khi chờ xử lý, Tổng cục đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hoá đến 31/7/2003, với điều kiện không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn tiếp./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KT TT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức