BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2246 TCT/NV5
V/v: khấu trừ thuế GTGT đối với hàng tiêu huỷ

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH TAISHO Việt Nam

Trả lời công văn số TSCV.TCT-01/05.03 ngày 27/5/2003 của công ty TNHH TAISHO Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hàng quá hạn sử dụng tiêu huy, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết c, Điểm 1, Mục III: Điểm 5.8, Mục IV. Phần B Thông tư số 122/2000/TT-Bộ Tài chính ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp Công ty xuất bán hàng hóa ra thị trường đã lập hoá đơn GTGT, kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào, nhưng do hàng hóa đã quá hạn sử dụng. Công ty tiến hành thu hồi từ thị trường về và tiêu huỷ thì Công ty và bên mua hàng phải lập Biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán (trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn), thành lập Hội đồng tiêu huỷ hàng hóa, lập Bảng kê hàng hoá đề nghị huỷ. Biên bản này được lưu giữ cùng hóa đơn hàng bán để làm căn cứ điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra, đầu vào.

Thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng tiêu huỷ không được khấu trừ thuế. Số thuế GTGT đầu vào này (kể cả chi phí tiêu huỷ hàng nếu có đủ chứng từ) được hoạch toán vào chi phí hợp ký khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến