BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2246/TCT-PCCS
V/v: Hạch toán chi phí đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty xây dựng công trình Hải Đăng

Trả lời công văn số 080/CV ngày 20/5/2006 của Công ty xây dựng công trình Hải Đăng hỏi về việc hạch chi phí đền bù hỗ trợ di chuyển của dự án nhà ở bán và cho thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì:

- Các khoản bồi thường như: chi phí hỗ trợ di chuyển; chi trả tiền đền bù do Công ty xây dựng công trình Hải Đăng bồi thường cho Hợp tác xã 19-5 không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Chứng từ làm căn cứ để thanh toán và hạch toán giữa 2 bên có thể dùng phiếu thu tiền hoặc hóa đơn GTGT: Trên hóa đơn GTGT, chỉ ghi dòng giá bán là số tiền bồi thường, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

- Việc bồi thường đối với các tài sản trên đất bao gồm: các công trình kết cấu hạ tầng (đường xá, điện, nước) công trình kiến trúc trên đất thì Hợp tác xã 19/5 phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo quy định hiện hành. Giá tính thuế GTGT không bao gồm tiền sử dụng đất. Công ty xây dựng công trình Hải Đăng căn cứ vào hóa đơn GTGT của Hợp tác xã 19/5 để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào giá trị công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Tp. Hà Nội
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương