BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2247 / TCT/CS
V/v: xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh đồng nai

Trả lời công văn số 223/CT /ĐTNN ngày 25/2/2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/Về việc xác định thời điểm áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: Từ ngày Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 6, điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ được thực hiện theo quy định của Nghị định số 89/2002/NĐ-CP Những hành vi vi phạm hành chính về hoá đơn, chứng từ phát sinh từ ngày Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì được thực hiện theo Thông tư này.

2/Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp cụ thể: Trường hợp kê khai các hóa đơn thuộc diện không được khấu trừ thu GTGT như: hoá đơn bán hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ không dùng cho sản xuất hàng chịu thuế GTGT, hoá đơn ghi không đúng các chỉ tiêu, các hoá đơn bị tẩy xoá... để khấu trừ thuế GTGT, huỷ hoá đơn không đúng quy định nhưng chưa xác định là khai man, trốn thuế thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán trong thời gian hiệu lực của các quy định tại Nghị định số 49/1999/NĐ-CP .

Hiện nay, Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc