BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2247/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần TM và Dịch vụ Xuất nhập khẩu VISION
(Số 146 đường Triều Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01/CVVS ngày 06tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần TM và Dịch vụ Xuất nhập khẩu VISION vềviệc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần TM vàDịch vụ Xuất nhập khẩu VISION được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã quasử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/HK-VS ký với Công ty Hồng Kông Jinlung Trading Company - Hồng Kông, hợp đồngbán hàng số 01/VS-TQ ký với Công ty Dong Xing Huang Long Trading Co. Ltd -Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

2

Màn hình máy tính các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

Vải vụn mới được loại ra từ quá trình sản xuất

tấn

200

4

Ti vi các loại đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

5

CPU các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

6

Máy fax các loại đã qua sử dụng

Chiếc

500

Tổng trị giá: 24.500 USD (hai mươibốn ngàn năm trăm đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trongquá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiệnđến 30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên