BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2247 TCHQ/HTQT
V/v xử lý miễn thuế NK

Hà Nội , ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty Chế tạo động cơ

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 1427 TCT/CS ngày 23/4/2003 của Tổng cục Thuế về việc chuyển hồ sơ miễn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu phụ tùng, chi tiết trong nước chưa sản xuất được để sản xuất động cơ dưới 30CV của Công ty Chế tạo động cơ (thành viên của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ công văn số 4044/CV-KHĐT ngày 15/10/2002 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận lại danh mục vật tư miễn thuế để xác nhận thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu phụ tùng, chi tiết trong nước chưa sản xuất được để sản xuất động cơ dưới 30CV của Công ty chế tạo động cơ. Trên cơ sở đó, giải quyết thủ tục hoàn trả số tiền thuế nhập khẩu Công ty chế tạo động cơ đã nộp cho các lô hàng này trong thời điểm Bộ Công nghiệp chưa ban hành công văn số 4044/CV-KHĐT dẫn trên.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA VÀ THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm