TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2248/TCHQ-GSQL
V/v: tiêu hủy hàng đổ vỡ
trong kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1601/HQTP ngày 31/5/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc Công ty cổ phần SX-TM-DV Phú Phong đề nghị tiêu hủy lô hàng kính đổ vỡ gửi trong kho ngoại quan, Tổng cục có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Tp thực hiện theo đúng qui định tại khoản 5 điều 37 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Về thành lập hội đồng tiêu hủy, đề nghị cục Hải quan TP thực hiện như qui định tại điểm 2 Thông tư số 36/2003/TT-BTC ngày 17/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan biếtvà thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, (GSQL-2b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An