BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2248/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng bánh Choco Pie

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 207/HQHN-NV ngày 16/02/2009 của Cục Hảiquan TP Hà Nội về việc phân loại mặt hàng bánh Choco Pie, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam ban hànhkèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007; Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/02/2007; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Tàichính thì mặt hàng bánh Choco Pie, có đặc điểm: mặt bánh màu nâu của socola, bêntrong là phần bánh bông lan màu vàng, ở giữa có lớp Mashllow (chất tạo ngọt,dẻo), bánh mềm, xốp, có mùi vị đặc trưng của bánh bông lan kẹp Marshllow phủsocola; đóng gói 28g/cái x 12 cái/hộp, được phân loại vào nhóm 1905, mã số1905.90.90.00 (thuế suất 40%).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn