BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2248/TCT-CNTT
V/vTriển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan tài NguyênMôi trường

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

Kính gi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5769/TCT-CNTT vềviệc triển khai mở rộng ứng dụng Quản lý các khoản thu liên quan đến đất, phương tiện của hộ gia đình, cá nhân, theo đó các Cục Thuế đã phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai hệ thống ứng dụng, đến nay toàn bộ 63 Cục Thuế đã triển khai và đưa ứng dụng vào vận hành chính thức.

Nhằm đáp ứng việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan đáp ứng đẩy mnh dịch vụ công của Chính Phủ, hiện nay Tổng cục Thuế nhận được văn bản đề nghị của một số Cục Thuế, Ủy ban nhân dân tỉnh (Bắc Kạn, Hà Nam, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Thừa Thiên Huế) đề nghị Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai hỗ trợ kết nối trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan. Tuy nhiên, để việc kết nối được thành công các Văn Phòng và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Hệ thống ứng dụng: Phải được cài đặt hệ thống ứng dụng Quản lý đất đai (gọi tắt là Vilis).

- Đường truyền: Phải được trang bị đường truyền Internet để kết nối được với hệ thống của cơ quan Thuế.

- Chữ ký số: Phải được trang bị chữ ký số đại diện của cơ quan và chữ ký số của cá nhân để thực hiện trao đổi thông tin.

Khi các điều kiện trên sẵn sàng, trên cơ sở Quy chế phối hợp mẫu số 1955/QCPH-TCT-TCQLĐĐ ngày 14/10/2015 giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai và Thông tư liên tịch s88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, cơ quan Thuế phối hp với cơ quan Tài nguyên Môi trường thực hiện:

- Thống nhất quy chế phối hợp giữa hai cơ quan và trình UBND tỉnh ban hành làm căn cứ triển khai.

-Thống nhất các hồ sơ trao đổi giữa hai cơ quan: Danh sách các hồ sơ sẽ thực hiện trao đổi và các chỉ tiêu trên mỗi loại hồ sơ cần trao đổi.

- Xây dựng kế hoạch triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên Môi trường gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý đất đai để được hỗ trợ.

>> Xem thêm:  Cấm đi khỏi nơi cư trú là gì ? Thẩm quyền và thủ tục cấm đi khỏi nơi cư trú ?

(Chi tiết các bước theo phụ lục đính kèm)

Đề nghị Cục Thuế nghiên cu, xác định nội dung phối hp để báo cáo UBND tnh. Trong điều kiện các nội dung trao đổi, phối hp sẵn sàng, Cục thuế phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai có công văn gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Quản lý đất đai để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế các tỉnh/thành phố biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, KK&KKT, TNCN (để biết);
-
UBND các tỉnh/thành phố (để biết);- TCQLĐĐ, TTDL và TTĐĐ - Tổng cục QLĐĐ (để phối hợp);
-Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

PHỤ LỤC

CÁC BƯỚC TIN HÀNH TRIỂN KHAI KẾT NI TRAO ĐI THÔNG TIN GIỮA CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 2248/TCT-CNTT ngày 06/06/2018 ca Tng cục Thuế)

STT

Tên công việc

Đơn vị thc hiện

Đơn vị phối hợp, hỗ trợ

Thời gian dự kiến

I. Xây dựng căn cứ pháp lý cho việc trin khai

1

Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế phối hp giữa 02 cơ quan. Quy định rõ trình tự, cách thức phối hợp trao đổi, xử lý vướng mắc giữa 02 cơ quan nhm tạo thuận lợi cho công tác triển khai và hỗ trợ sau triển khai.

- Cục Thuế

- Sở Tài nguyên và Môi trường

1 tuần

II. Chuẩn bị trin khai

2

Cài đặt, triển khai hệ thống ứng dụng:

- Phía Cơ quan Thuế: Ứng dụng QLTB-NĐ và công cụ hỗ trợ ký số trên trình duyệt theo hướng dẫn tại địa chỉ ftp://ftp.tct.vn/Public/@Du_an/2016/TNMT /TL_Trien_khai/Tai_lieu
_hd_cai_dat_ung_dung_ky_so_1.0.0.docx

- Phía Cơ quan Tài nguyên Môi trường: ứng dụng VILIS (có phân hệ Liên thông thuế)

- Phòng Tin học Cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Thuế

- Tng cục Qun lý đất đai

Phụ thuộc vào tiến độ triển khai của Cơ quan Tài nguyên Môi trường

3

Trang bị hạ tầng đường truyền kết nối Internet từ Cơ quan Tài nguyên Môi trường với Tổng cục Thuế (tốc độ tối thiểu 8 Mbps)

Cơ quan Tài nguyên Môi trường

Trung tâm dữ liệu và thông tin đất đai chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện

Phụ thuộc vào Cơ quan Tài nguyên Môi trường

4

Trang bị chữ ký s:

- Phía Cơ quan Thuế: lãnh đạo các Chi cục Thuế

- Phía Cơ quan Tài nguyên Môi trường: lãnh đạo các Cơ quan Tài nguyên Môi trường cấp quận/huyện.

- Cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Thuế

- Tổng cục Quản lý đất đai

Phụ thuộc vào Cơ quan Tài nguyên Môi trường

5

Cung cấp cu hình kết nối, thực hiện cấu hình và kết nối thử

- Phía Cơ quan Thuế:

+ Tổng cục Thuế: Cung cp thông số cấu hình, tài khoản cho Cục Thuế.

+ Cục Thuế: Kết xuất các danh mục đường, đoạn đường, vị trí, cấp nhà, loại nhà từ ứng dụng QLTB-NĐ; Cung cấp thông tin thông số cấu hình, tài khoản và danh mục cho cơ quan Tài nguyên môi trường.

- Phía Cơ quan Tài nguyên Môi trường: Căn cứ vào thông tin do cơ quan Thuế cung cấp, thực hiện thiết lập và kim tra kết nối, cập nhật danh mục vào hệ thng.

- Tổng cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Quản lý đất đai

- Phòng Tin học Cục Thuế

2 ngày

6

Tổ chức đào tạo cho NSD các Chi cục Thuế và Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện để NSD nm bắt được phương thức trao đổi trên 02 ứng dụng.

- Cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Thuế

- Tổng cục Quản lý đất đai

Phụ thuộc vào nhu cầu đào tạo của Cục Thuế và Cơ quan Tài nguyên Môi trường

7

Thống nhất các loại h sơ sthực hiện trao đổi và các chỉ tiêu cho từng loại hồ sơ căn c vào các thông tin được htrợ trên ứng dụng VILIS và ứng dụng QLTB-NĐ.

- Cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

Từ 02 đến 03 ngày

III. Triển khai

8

Xây dựng kế hoạch triển khai, gửi Tng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đt đai để được htrợ

- Cục Thuế

- Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Cơ quan Tài nguyên Môi trường)

1 ngày

9

Lựa chọn 1 số quận/huyện để thực hiện triển khai thí điểm

- Cục Thuế

- S Tài nguyên và Môi trường (hoặc Cơ quan Tài nguyên Môi trường)

Lựa chọn địa đim trin khai trong thời gian 02 bên phối hp xây dng kế hoch

10

Triển khai thí điểm tại các địa điểm đã chọn

- Phòng Tin hc Cc Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Thuế

- Tổng cục Quản lý đất đai

Từ 01 đến 02 tuần

11

Htrợ, xử lý vướng mắc nếu có, Rà soát và chỉnh sửa các nội dung phi hp giữa 02 bên cho phù hợp với thực tế triển khai.

- Cục Thuế

- Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Cơ quan Tài nguyên Môi trường)

Xử lý cùng thời gian triển khai thí điểm

12

Triển khai rộng cho các quận/huyện còn lại.

- Phòng Tin học Cục Thuế

- Cơ quan Tài nguyên Môi trường

- Tổng cục Thuế

- Tổng cục Quản lý đất đai

Phụ thuộc vào slượng đơn vị cần triển khai

>> Xem thêm:  Đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm là gì ? Đối tượng, thẩm quyền và thời hạn đặt tiền để bảo đảm ?