THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2248/TTg-ĐMDN
V/v sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (công văn số 1871/BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 6 năm 2009), Tổngcông ty Lương thực miền Bắc (công văn số 459/TTr-TCTLTMB-HĐQT ngày 26 tháng 8năm 2009) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 15521/BTC /TCDN ngày 03 tháng11 năm 2009) về việc sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thựcmiền Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập nguyên trạng Tổngcông ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc như đề nghị của Tổng công tyLương thực miền Bắc tại công văn nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn ra quyết định việc sáp nhập này theo quy định hiện hành.

Việc xử lý các tồn tại về tài chínhvà lao động dôi dư khi sáp nhập tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thựcmiền Bắc thực hiện theo quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Tài chính tại côngvăn số 15521/BTC /TCDN ngày 03 tháng 11 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH, NV;
- VPVP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ; TH, ĐP, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng