BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2249/TCHQ-KTTT
V/v Thống kê

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 12/05/2003, Tổng cục Thuế có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp một số vấn đề về thuế nhập khẩu xe ô tô, xe máy (dạng linh kiện và nguyên chiếc), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu các đơn vị báo cáo số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng đã thu tương ứng (có biểu mẫu đính kèm) từ năm 1990 đến nay.

Báo cáo gửi về Tổng cục chậm nhất vào ngày 20/05/2003

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm


BIỂU MẪU

ĐÍNH KÈM ĐỀ NGHỊ NGÀY..../5/2003 CỦA TỔNG CỤC THUẾ

Các chỉ tiêu

1990

1991

Số lượng

giá trị

Thuế

số lượng

giá trị

Thuế

Số lượng

Giá trị

Thuế

NK

TTĐB

GTGT

NK

TTĐB

GTGT

NK

TTĐB

GTGT

A

I.

1

II

1

III

B

Ô tô

Doanh nghiệp ĐTNN

Doanh nghiệp A

Dạng nguyên chiếc

Dạng SKD

Dạng SKD1

Dạng CKD2

Doanh nghiệp trong nước

Doanh nghiệp B

Dạng nguyên chiếc

Dạng SKD

Dạng SKD1

Dạng CKD2

Đối tượng khác

Dạng nguyên chiếc

Dạng SKD

Dạng SKD1

Dạng CKD2

Xe máy