THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/TTCP-GS ,TĐ&XLSTT
V/v: tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra và công tác báo cáo, nhập số liệu vào Hệ thống CSDL Quốc gia

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ (sau đây gọi tắt là bộ, ngành) và Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắtlà địa phương) đã có sự quan tâm đến công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, qua công tác tổng hợp số liệu từ báo cáo của các bộ, ngành,địa phương trong 6 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Chính phủ thấy, kết quả xử lý,thu hồi về kinh tế đạt tỷ lệ chưa cao. Bên cạnh đó, việc nhập số liệu xử lý sau thanh tra vào phần mềm Hệthống cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia của Thanh tra một số bộ, ngành, địa phươngchưa được đầy đủ, chính xác, kịp thời. Còn có bộ, ngành chưa thực hiện việc nhậpsố liệu vào hệ thống theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Đ nâng cao hiệulực, hiệu quả của công tác thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ,ngành, địa phương:

1. Tiếp tục tăng cường, chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về công tác xử lý sau thanh tra; tập trung, đẩy mạnh công tác theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra theoquy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng sắp xếp cán bộ, kiện toàn cơ cấutổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 củaThanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ, đảm bảo số lượng và chất lượng công chức làmnhiệm vụ đôn đốc, xử lý sau thanh tra.

3. Thực hiện việc báo cáo tổng hợp số liệu, nhập số liệu đầy đủ, chính xác,đúng quy định vào Hệ thống CSDL Quốc gia theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

4. Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sauthanh tra thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ, theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm sẽ thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra các bộ,ngành, địa phương về công tác xử lý sau thanhtra.

Đ nghị các bộ,ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra các bộ, ngành TW;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin thuộc TTCP;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, Vụ GS, TĐ&XLSTT.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Ngô Văn Khánh