BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến chỉ tiêu độ mài mòn sâu sản phẩm, hàng hoá đá ốp lát tự nhiên và quy định tại khoản 4.2c của Thông tư.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đolường Chất lượng 3

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 645/KT3 -TH ngày 15/4/2011 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng3 (QUATEST 3) đề nghị hướng dẫn một số nội dung có vướng mắc trong quá trìnhthực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 về chỉ tiêu độ mài mòn sâucủa đá ốp lát tự nhiên và cung cấp kết quả thử nghiệm đánh giá sự phù hợp. Saukhi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn TCVN 4732:2007 quyđịnh áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá đá ốp lát tự nhiên thuộc nhóm đá granit, đáhoa (đá marble) và đá vôi, dùng để ốp và lát các công trình xây dựng, đồng thờiquy định các mức cụ thể về chỉ tiêu kỹ thuật độ chịu mài mòn sâu ứng với các nhómtrên, thể hiện mức chất lượng độ bền cần thiết liên quan đến bản chất vật liệu đá.Vì vậy cần phải thực hiện đánh giá phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận) chỉ tiêunày.

2. Tại khoản 4.2c ở Thông tư số14/2010/TT-BXD quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nhậpkhẩu, đối với nhà nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu “-Bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sảnphẩm, hàng hoá gạch ốp lát tại cửa khẩu phù hợp với…”. Thực hiện theo quy địnhnày là cần thiết, phù hợp với thực tế yêu cầu kết quả chứng nhận phù hợp đượcdựa trên kết quả thử nghiệm phù hợp. Quy định này không trái với quy định vềĐăng ký bản công bố hợp quy tại Điều 19 của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hoà